برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

مقاله admin-A-10-1-113-6936385-1

5000E5100E5200E5300E5400E5500E5600E5700Eشکل ۲. موقعیت ایستگاههای مورد مطالعه در داخل و مجاور استان اصفهانعرصههای طبیعی که معمولاً از دامنه بالایی برخوردارنـد، شـود.بــدین ترتیــب دادههــای نقطــهای بــه دادههــای پهنــهای در سراس ر اس تان اص فهان تب دیل ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه alhani-A-10-26-15-9769485-1

تاریخ دریافت: 2/6/1392 تاریخ پذیرش: 9/9/1392 – استادیار، عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران – دانشیار، عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه alhani-A-10-26-12-29dd6cf-1

– کارشناس ارشد پرستاری، مربی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران (نویسنده مسؤول) mahdisadeghi@shmu.ac.ir :پست الکترونیکی– مربی، عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران – ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق alhani-A-10-26-11-e5b035a-1

کلید واژهها: آموزش ترکیبی، اضطراب، عمل جراحی ارتوپدی، بیمار، مداخله آموزشی تاریخ دریافت: 2/6/1392 تاریخ پذیرش: 9/9/1392 مقدمه فرآیند عمل جراحی، یک روند تشخیصی و درمـانیدر بسیاری از بیمـاری هـا اسـت کـه سـبب افـزایش بـروزواکنش ادامه مطلب…